Register
You are here: หน้าหลัก Thai English

 ผอ.ศภ.5 กสอ. Minimize

นายธนิตศักดิ์  บุญกมลศรีศักดิ์

 
  รู้จัก ศภ.5 กสอ. Minimize
 
   Minimize

 

 
 มุมกิจกรรม Minimize
 
   Minimize

 
 ลิงค์เพื่อนบ้าน Minimize
 
   Minimize

 
   Minimize
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ Minimize

 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  "ระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ e-Supply Chain” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT) ประจำปีงบประมาณ 2557  (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2557   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ (ศูนย์วิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  เลขที่ 86 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4337-9296-301 ต่อ 230 หรือ  คุณเสาวรส นามบุตรดี โทรศัพท์ 081-9297978  / คุณนุสรา ปลดเปลื้อง โทรศัพท์ 081-5443552

 

  ใบสมัคร

 
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เปิดการสัมมนาสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต (โรงสีข้าว) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดย นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมถาคที่ 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการโรงสีข้าว ซึ่งได้ดำเนินการภายในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 3 4 5 6 7 และ 8

งานเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 นำโดย นายอุเทน โชติชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ และนางสาวอารยา โสภา เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ ลงพื้นที่รับผิดชอบเพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการเงินทุนหมุนเวียน ในพื้นที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่  22 - 24 กรกฎาคม 2557
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดประชุมการปรับปรุงแบบฟอร์มการวิเคราะห์สินเชื่อ ปี 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2557  โดย นายอุเทน โชติชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการวิเคราะห์สินเชื่อ ประจำปี 2557  พร้อมนำเสนอวิธีการใช้งานแบบฟอร์มการวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็วแก่การใช้งานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, 5, 6 และ 7 เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมเชิงลึก หลักสูตร "การออกแบบลวดลายและสี" ณ ห้องกรีน บี โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดการสัมมนา
การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบลวดลาย สี ผ้าไหม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมขอนแก่น โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ร่วมบรรยาย " ทิศทางแนวโน้มตลาดผ้าไหมไทย" "การสร้างลวดลายและกลุ่มสีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากวัฒนธรรมอีสาน" โดย อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล "การสร้างแบรนด์" โดย นายวิสุทธิ์ การค้า นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการตลาดด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce ) กลุ่มจังหวัดขอนแก่น" ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน E-Commerce เสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการใช้ช่องทางการตลาดผ่านโชเชี่ยลเน็ตเวิร์ค แก่กลุ่มผู้ประกอบการไหม กลุ่มจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ OTOP ไหม 5 ดาว สู่ SMEs หลักสูตร "การออกแบบผลิตภัณฑ์" ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องภูกระดึง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล  ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจไหมเฉพาะราย จังหวัดขอนแก่น   เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยนายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ให้การต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในเชิงรุก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่   พร้อมกันนี้ นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีนายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธาน  จัดการประชุมพิจารณาเงินกู้ ครั้งที่ 6/2557 เพื่อพิจารณาเงินกู้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 5 ราย เสนอโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จำนวน 1 ราย ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม ผ้าฝ้ายและอื่นๆ วงเงินเสนออนุมัติ 250,000 บาท
เสนอโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จำนวน 4 ราย ผู้ประกอบการแปรรูปเสื่อกก วงเงินเสนออนุมัติ 280,000 บาท, ผู้ประกอบการผลิตมีดและเลื่อยจากใบเลื่อยเก่า วงเงินเสนออนุมัติ 320,000 บาท, ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ วงเงินเสนออนุมัติ 500,000 บาท, ผู้ประกอบการปักจักรคอมพิวเตอร์ วงเงินเสนออนุมัติ 200,000 บาท,


นอกจากนี้ ที่ประชุมฯได้สรุปผลการบริการเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  ผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สิน การชำระหนี้ รายงานความคืบหน้าการอนุมัติและจ่ายเงินกู้ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5, 4, 6 และ 7  ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาทักษะการตลาดด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ และ OTOP 5 ดาว สู่ SMEs ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน E-Commerce เสริมสร้างความรู้และความสามารถในการใช้ช่องทางการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คแก่กลุ่มแก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาแผนธุรกิจ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2557  ณ ห้องขามแก่น โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ และ OTOP 5 ดาว สู่ SMEs ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยนายสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม มอบเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) แก่ผู้ประกอบการสานกระติบข้าว อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง War Room ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบลวดลาย สี" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  ณ ห้องมรกต 1 โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล  ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจไหมเฉพาะราย จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557 โดยมีเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางแนวโน้มตลาดผ้าไหมไทย" โดย ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การสร้างลวดลายและกลุ่มสีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากวัฒนธรรมอีสาน" โดย อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การสร้างแบรนด์ในอุตสาหกรรมผ้าไหม" โดยนายวิสุทธิ์ การค้า นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น  และการแบ่งกลุ่ม Workshop Mood Board และ Workshop Sketch Design
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อเข้าสู่ AEC" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ AEC ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และการบรรยายในเรื่อง "การส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โดย นายประยุทธ ศรีวิโรจน์ บริษัท เครือศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด และ นายอนันต์ ภูพันคำ ที่ปรึกษาสังกัดสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมเป็นวิทยากร และนำคณะผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างานเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการผลิต

 

  อ่านข่าวย้อนหลัง

   Minimize
 
ข่าวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
               

  

กฎบัตรอาเซียน

ฉันและเธอ "เราคืออาเซียน" 

#1     #2     #3     #4     #5