Register
You are here: หน้าหลัก Thai English

  รู้จัก ศภ.5 กสอ. Minimize
 
 มุมกิจกรรม Minimize
 
   Minimize

 
 ลิงค์เพื่อนบ้าน Minimize
 
   Minimize

 
   Minimize
 
 ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์ Minimize

 
 Hotlink รับแจ้งเรื่องร้องเรียน Minimize

 
 ข่าว Minimize

 
ข่าวกิจกรรม
งานเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดย นายอุเทน โชติชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดย นายสมพล โนดไธสง อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนดู่เมืองใหม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  และนางสาวอารยา โสภา เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือจากสำนักราชเลขาธิการพระราชวัง ด้านเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประกอบกิจการแปรรูปรองเท้าจากผ้าพื้นเมืองและผ้าขาวม้า ณ สถานประกอบการ "บ้านอุ่นรัก" บ้านดอนดู่เมือ
นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  ร่วมถ่ายทอด "ประสบการณ์ ความสุข และข้อคิดในการทำงาน จากวันวานถึงวันเกษียณ" แก่บุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และกิจกรรม "เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใยผูกพัน และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดย นายสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม นายมนต์ชัย พงษ์วิจิตร ประธานคณะทำงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ให้การต้อนรับ  นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12  และคณะ  เนื่องในวาระการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่นสู่สากล  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น นำผู้ประกอบการกลุ่มผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน "การสร้างทีมงานและความเข้าใจของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ" ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานกลางกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างทีมงานและความเข้าใจของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ" ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์ชัย พงษ์วิจิตร หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีการบรรยาย "การสร้างทีมงานและความเข้าใจของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ" โดยทีมวิทยากร นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย และคณะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงานของกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนไหม จังหวัดขอนแก่น ยิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีนายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธาน  จัดการประชุมพิจารณาเงินกู้ ครั้งที่ 7/2557 เพื่อพิจารณาเงินกู้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 7 ราย เสนอโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จำนวน 2 ราย ผู้ประกอบการทอผ้าไหมและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป วงเงินเสนออนุมัติ 460,000 บาท และผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาและหินทราย วงเงินเสนออนุมัติ 200,000 บาท
เสนอโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จำนวน 2 ราย ผู้ประกอบการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร วงเงินเสนออนุมัติ 450,000 บาท และผู้ประกอบการตัดเย็บผ้าม่าน วงเงินเสนออนุมัติ 160,000 บาท เสนอโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จำนวน 2 ราย ผู้ประกอบการตีมีด วงเงินเสนออนุมัติ 500,000 บาท และผู้ประกอบการตีมีด วงเงินเสนออนุมัติ 150,000 บาท  เสนอโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จำนวน 1 ราย ผู้ประกอบการผลิตเก้าอี้หวาย วงเงินเสนออนุมัติ 500,000 บาท


นอกจากนี้ ที่ประชุมฯได้สรุปผลการบริการเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  ผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สิน การชำระหนี้ รายงานความคืบหน้าการอนุมัติและจ่ายเงินกู้ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5, 4, 6 และ 7  ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อ.เมือง จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เปิดการสัมมนาสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต (โรงสีข้าว) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดย นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมถาคที่ 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการโรงสีข้าว ซึ่งได้ดำเนินการภายในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 3 4 5 6 7 และ 8

งานเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 นำโดย นายอุเทน โชติชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ และนางสาวอารยา โสภา เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ ลงพื้นที่รับผิดชอบเพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการเงินทุนหมุนเวียน ในพื้นที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่  22 - 24 กรกฎาคม 2557
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดประชุมการปรับปรุงแบบฟอร์มการวิเคราะห์สินเชื่อ ปี 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2557  โดย นายอุเทน โชติชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการวิเคราะห์สินเชื่อ ประจำปี 2557  พร้อมนำเสนอวิธีการใช้งานแบบฟอร์มการวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็วแก่การใช้งานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, 5, 6 และ 7 เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมเชิงลึก หลักสูตร "การออกแบบลวดลายและสี" ณ ห้องกรีน บี โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดการสัมมนา
การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบลวดลาย สี ผ้าไหม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมขอนแก่น โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ร่วมบรรยาย " ทิศทางแนวโน้มตลาดผ้าไหมไทย" "การสร้างลวดลายและกลุ่มสีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากวัฒนธรรมอีสาน" โดย อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล "การสร้างแบรนด์" โดย นายวิสุทธิ์ การค้า นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการตลาดด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce ) กลุ่มจังหวัดขอนแก่น" ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน E-Commerce เสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการใช้ช่องทางการตลาดผ่านโชเชี่ยลเน็ตเวิร์ค แก่กลุ่มผู้ประกอบการไหม กลุ่มจังหวัดขอนแก่น

 

  อ่านข่าวย้อนหลัง

   Minimize
 
ข่าวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
               

  

กฎบัตรอาเซียน

ฉันและเธอ "เราคืออาเซียน" 

#1     #2     #3     #4     #5